loader

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Realitní & investorský fond, a.s.

Společnost Realitní & investorský fond, a.s., se sídlem Vinohradská 2516/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 084 67 994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24656, je společností podnikající na realitním trhu v České republice. V souvislosti s touto činností naše společnost coby správce zpracovává osobní údaje některých fyzických osob, proto vás chceme informovat o základních zásadách zpracování vašich osobních údajů naší společnosti a dále o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, z jakých zdrojů tyto osobní údaje pocházejí, jaký je účel a doba jejich zpracování a v neposlední řadě jaká jsou vaše práva jako subjektu těchto osobních údajů.

Společnost Realitní & investorský fond, a.s. jmenovala jako pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Mariána Uhlárika, e-mail: info@rifas.cz, tel.: +420 778 799 536.

Základní principy zpracování osobních údajů:

 • při zpracování osobních údajů postupujeme vždy dle platných právních předpisů, zejména pak dle příslušných předpisů o ochraně osobních údajů a obecného nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně,
 • dbáme na maximální bezpečnost při zpracování osobních údajů, a to i tehdy, když využíváme externí dodavatele a zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. přístupovými hesly, nastavením firewallu, antivirovou ochranou apod.),
 • v rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány,
 • zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje – pokud jsou osobní údaje nepřesné, zajistíme jejich opravu, případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat vaši nezbytnou součinnost,
 • k přenosu osobních údajů využíváme pouze bezpečné způsoby (např. šifrovanou e-mailovou komunikaci),
 • se zásadami pro zpracování osobních údajů vás seznámíme při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby.

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
 • jste-li podnikající fyzickou osobou: obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo,
 • údaje o vaší bonitě: potvrzení o příjmech, výpisy z účtů, daňové přiznání nebo údaje z registru exekucí, či z insolvenčního rejstříku.


Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s vámi nebo k prověření vaší bonity; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování vašich údajů váš souhlas.

Mimo výše uvedené údaje používáme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o vás v případě, že používáte naše webové stránky https://www.rifas.cz. Mezi tyto údaje patří např.:

 • informace o tom, který webový prohlížeč používáte,
 • podrobnosti o stránkách, které jste si v rámci našeho webu prohlédli,
 • odkazy, na které jste klikli, apod.

Z jakých zdrojů získáváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme následujícími způsoby:

 • přímo od vás při žádosti o poskytnutí informací ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu, 
 • z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí, registr exekucí, insolventní rejstřík apod.).

Účel a doba zpracování vašich osobních údajů

Bez vašeho souhlasu budeme zpracovávat vaše osobní údaje

 • za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu;  pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),
 • za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti.

 

Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat osobní údaje

 • osob, které nejsou smluvní stranou, jedná se především o údaje vašeho partnera, či další osoby, jejichž osobní údaje jsou nezbytné k uzavření smluvního vztahu či poskytnutí služby,
 • pro účely marketingových aktivit při naplnění podmínky, že můžete vzhledem k okolnostem zasílání obchodních sdělení důvodně předpokládat, že zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu je prováděné z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti.

Pouze s vaším souhlasem budeme zpracovávat vaše osobní údaje k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich zpracování, zejména pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby nebo u osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

Třetí osoby, kterým poskytujeme vaše osobní údaje:

 • osobní údaje zpracováváme jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob – zpracovatelů, kterými jsou naši realitní makléři, to vše za zajištění vysoké úrovně zabezpečení osobních údajů našich klientů,
 • vaše osobní údaje poskytneme třetím osobám v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.,
 • osobní údaje předáme třetím osobám rovněž za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. našim spolupracujícím advokátním kancelářím), rozsah poskytnutých osobních údajů bude v takovém případě omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění našeho nároku,
 • na vaši žádost poskytneme osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro vás tyto třetí osoby budou zajišťovat, jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.


Způsoby zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.

Vaše osobní údaje v listinné a elektronické podobě uchováváme ve služebních prostorách naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, osobní dohled zaměstnanců společnosti apod.). Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance společnosti a shora uvedené zpracovatele. Všechny tyto osoby jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.


Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo zejména:

 • požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme,
 • vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz vašich osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování,
 • udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat nebo změnit jeho rozsah,
 • žádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili a před zrušením omezení vás předem informovali v případě, že:
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti,
  • domníváte se, že osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale odmítáte, abychom osobní údaje vymazali,
  • žádáte, abychom si vaše osobní údaje ponechali pro určení, výkon anebo obhajobu vašich právních nároků, ačkoliv je nepotřebujeme,
  • byla vámi vznesena námitka proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody proti zpracování,
 • uplatnit své případné námitky proti zpracování vašich osobních údajů, a to některým z následujících způsobů:
  • osobně v sídle naší společnosti nebo v hlavní kanceláři,
  • e-mailem na adresu: info@rifas.cz.

Se svými podněty a stížnostmi se rovněž můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem ve věcech ochrany osobních údajů v České republice. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

Abychom mohli vašim právům vyhovět, jsme při uplatnění vašich práv povinni ověřit vaši totožnost.