loader

Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů je upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Tento zákon upravuje ochranu oznamovatelů, při oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo mohlo dojít. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonávala, či vykonává práci nebo jinou činnost, v souvislosti s níž oznámení podává. Oznamující osoba by měla být dostatečně přesvědčena o možném protiprávním jednání, které oznamuje. Tedy by měly pravdivosti tvrzení nasvědčovat dané okolnosti a oznamovatel by měl být přesvědčen o věrohodnosti fakt a skutečností, která tvrdí. V případě úmyslného oznámení nepravdivých skutečností, by takovéto jednání mohlo mít charakter trestného činu. Rozsah a kvalita předložených informací může ovlivnit způsob prošetření daného oznámení.

Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba/osoby pověřené přijímáním a vyřizováním oznámení. Kontaktní osobou je Mgr. Marián Uhlárik (kontakt: pravni@allrisk.cz).

Bližší informace k oznámení naleznete zde. (vložit hypertext nebo přímo link https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/ )